An Essential Breakdown Of Down-to-earth Tactics Of สอนยูเรเนียน

โหราศาสตร์

ASTROLOGY NEGATIVE TRAITS ALL SIGNS

BASED ON WESTERN ASTROLOGY SERVICES http://wow.livevisionz.Dom/services.... FACEBOOK http://wow.face book.Dom/LiveVisionZ LIVE ASTROLOGY READING WITH Laura http://wow.livevisionz.Dom/-live-ast...

uranian astrology Continue reading   

Best Books on Astrology 9/37 2019

โหราศาสตร์

เป้าหมายสำคัญข้อหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์คือ การชี้วิถีทางสำหรับการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะฟ้า อันจะก่อให้คนเราได้รับผลดีที่เกิดขึ้นจากความประพฤติของเราเองอย่างมาก และทุเลาผลเสียจากผลของการทำของเราด้วยเหมือนกัน กรรมวิธีสำคัญอย่างหนึ่งเป็น การเลือกในเวลาที่เหมาะสมสำหรับในการประกอบกิจการนั้นๆที่ปรารถนา หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หาเวลามงคล” นั่นเอง โหราศาสตร์เกี่ยวกับการให้กาลนั้น มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Electional Astrology” ซึ่งมาจาก Election หรือการเลือกในขณะที่สมควร (กรณีนี้ไม่ได้ซึ่งก็คือการเลือกตั้ง) โหราศาสตร์สาขานี้นับว่าเป็นศิลปสูงสุดในวิชาโหราศาสตร์ ที่ม... Continue reading